Mgr. Helena Polterová

Český jazyk a literatura

Literární pojmy

poezie, próza, literární žánry - druhy, verš, rým, ústní lidová slovesnost, písemnictví

antika, bajka, epos, rétorika, satira

legenda, hlaholice, skriptoria, glosy, iniciály

traktát, spřežka, postila, reformace, chorál

novela, sonet, alžbětínské drama, humanismus, komedie

temno, alegorie, Bible kralická, index, exilová literatura

náboženské drama, tragédie, expozice, ochotníci, Kašpárek

anakreonská poezie, austroslavismus, slavistika, puristé, obrana jazyka

ohlasová poezie, kramářské písně, lidová pohádka, lidová balada, beletrizace

fraška, výchovné drama, Kajetánská družina, Národ sobě, realistické drama

Byronská povídka, rozervanost, poetismus, perzonifikace, historický román

fejeton, romaneto, balada, romance, venkovská povídka

epigram, satira, prostý realismus, národopis, metafora

epiteton, idyla, epopej, sociální poezie, amerikanismus

naturalismus, psychologický román, literatura faktu, vědecký realismus, Athéneum

archaismus, historismus, historická beletrie, historická odborná próza, anafora

dekadence, apoziopeze, anarchie, buřiči, prokletí básníci

imprese, surrealismus, dadaismus, civilismus, kolektivismus

utopie, pragmatismus, ruralismus, ztracená generace, socialistický realismus

Host do domu, postmodernismus, meditativní poezie, experimentální poezie, absurdní drama

Semafor, beatníci, Pražská pětka, fenomén Jára Cimrman, části scénáře

druhy lyriky, salónní komedie, parodie, ironie, sarkasmus

neologismus, říkadlo, univerzitní román, spontánní román, katastrofický román

samizdat, písničkáři, Petlice, normalizace, underground

volný verš, existencialismus, schématismus, reedice, cenzura

Ponrepo, Barrandov, Oscar, Hollywood, Bratři v triku

Mluvnické pojmy

druhy podst. jmen, co vyjadřují příd. jm., vzory příd. jmen

jak se určí pád u příd. jmen, tvrdé vzory pdst. jmen, jak se určí životnost

druhy souvětí, dělení spojek, parataxe a hypotaxe

aktivní a pasivní slovní zásoba, přístavek, individuální styl

souznačná slova, čeština v systému jazyků, modalita

stavba slova a slovotvorný rozbor, funkční styly, oslovení a zeugma

zájmenné vzory, slovnědruhové přechody, útvary administrativního stylu

typy slovníků, elipsa a anakolut a vsuvka, skloňování číslovek

automatizované výrazy, vývoj českého pravopisu, slovesné třídy a vzory

dělení slovní zásoby podle časových příznaků, druhy podmětu, demokratizace jazyka

vztah homonymie a mnohoznačnosti, druhy přísudku, vyberte si dvě jazykové discipliny

výslovnostní styly v češtině, biologická a mluvnická životnost, obohacování slovní zásoby

přechylování, syntax a základní syntaktické vztahy, slovní přízvuk v češtině

skládání a složeniny, samostatný a osamostatnělý větný člen, druhy popisu

sousloví a univerbizace, skloňování zájmen, základní publicistické útvary

pomnožná a hromadná a látková podst. jména, co je ortoepie a ortografie, referát a výklad

nedostatky při výslovnosti, elipsa, znaky úvahy a zamyšlení

slabika a její základ, druhy sloves, foném a grafém a morfém

slovotvorná a gramatická přípona, jazykové prostředky charakteristiky, kde je vztah parataxe

kmen přítomný a minulý, příslovečná určení, zpráva a oznámení

funkce řeči, kdy čeština zdvojuje hlásky a kterou nikdy ne, věty podle postoje mluvčího (modalita vět)

mateřský a národní jazyk, parazitní slova, dělení předložek

tiráž a rubrika a popisek, znaky líčení, druhy VV

slovesný rod, znaky a body životopisu, eufemismus a dysfemismus

kladenské a středočeské nářečí, stupňování slov, krátké informační útvary

expresivní slova, jednočlenné věty, druhy přívlastku

odborný styl, druhy hlásek v češtině, nesklonná zájmena a číslovky

shoda podmětu s přísudkem, dělení číslovek, doplněk

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat